Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo:

Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa
v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne.
Samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie, prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu.

Jeho súčasťou je okrem samotného vypracovania aj vypracovanie následných príloh:

* výkaz o majetku a záväzkoch
* výkaz o príjmoch a výdavkoch


Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo:

Súčasťou ceny je:

* výkaz ziskov a strát
* súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
* prehľad o peňaťných tokoch /Cashflow/ - v prípade ak je ňčtovná jednotka povinná dať overiť
  účtovnú uzávierku auditorom
* poznámky k účtovnej závierke
* zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR