Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

* vedenie peňažného denníka
* vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
* vedenie bankovej knihy
* evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
* vedenie pokladničnej knihy
* vedenie odpisových kariet

Pri platcovi DPH

* vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty /mesačne alebo kvartálne/
* vedenie peňažného denníka
* evidencia daňových dokladov
* vedenie pokladničnej knihy
* vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
* evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
* vedenie odpisových kariet
* vedenie bankovej knihy
*
vypracovanie súhrnného výkazu k DPH /mesačne, kvartálne/