Súčasťou vypracovania mzdovej agendy je:

* všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho
  výstup z pracovného pomeru /priháška zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne,
  vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo zdravotnej a sociálnej poisťovne,
  evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, zápočet rokov,.../
* samotný výpočet mzdy, Výplatné pásky, Podpisové listiny miezd a stravných šekov
* vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
* všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
* ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
* Súhrnný výkaz pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2011 zdravotnou poisťovňou
* tvorba a prídely do sociálneho fondu /príspevky na stravné lístky
* vypracovanie a zaslanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoc na daň
  zo   závislej činnosti  /robí sa mesačne od 1.1.2012/
* vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch