Súčasťou vypracovania podvojného účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

* vedenie účtovného denníka
* vedenie hlavnej knihy
* vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
* vedenie bankovej knihy
* vedenie saldokonta dodávateľov a odberateľov
* vedenie pokladničnej knihy


Pri platcovi DPH

* vedenie účtovného denníka
* vedenie hlavnej knihy
* vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
* vedenie bankovej knihy
* vedenie saldokonta dodávateľov a odberateľov
* vedenie knihy daňových dokladov
* vypracovanie Priznania k DPH /mesačné alebo kvartálne/
* vypracovanie súhrnného výkazu k DPH /mesačne, kvartálne/
* vedenie pokladničnej knihy